Nabízíme letecké práce vlastní profesionální technikou a poradenskou činnost pro bezpilotní techniku a aplikace v zemědělství, lesnictví a průmyslu.

  • monitoring porostů a hodnocení škod na plodinách
  • geodetické práce
  • mapování lesních porostů
  • inspekce solárních panelů

Hodnocení škod na zemědělských plodinách

v průběhu vegetačního růstu až do sklizně pro vás vytvoříme podkladové mapy v online softwaru Avag. V cloudové platformě si můžete prolínat jednotlivé snímky a zobrazovat tak průběh škod na porostech od zvěře a dalších činitelů.

Vysoké rozlišení umožní identifikovat o jaký typ škody se jedná a můžete tak přesně vyčíslit poškozenou plochu v celkové výměře.

Po vzejetí rostlin se provede první monitoring porostů. Určí se nezaseté plochy, plochy zamokřené a viditelné mohou být už škody od zvěře a abiotické faktory ve formě odplavení půdy se semeny vodou.

Na snímku vlevo je vidět nepoškozená plocha nasnímkované po vzejetí kukuřice.

Monitoring stejného porostu kukuřice v září v těsné návaznosti na sklizeň půdního bloku.

Na snímku vlevo je vidět již poškozená plocha, která v předchozím snímku byla v pořádku.

Provede se skutečný výpočet celkové plochy půdního bloku a poté dílčí polygony s poškozenou plochou. V softwaru AVAG je možné rozlišit několik typů poškození a rozdělit i celkovou škodu na porostu. Můžeme rozdělit poškození od zvěře, abiotický faktorů či přejezdy od zemědělské techniky.

Náhled na snímek s polygony poškozené plochy. Snímky se mohou podložit ČUZK ortomapou, státní mapou 1:5000 nebo základní mapou ČR.